#register #password lost

BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING

LET OP: DEZE BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING IS VAN TOEPASSING OP ALLE WEBSITES DIE WORDEN GEËXPLOITEERD DOOR IDEAL STANDARD INTERNATIONAL BV BA EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN (IN DEZE BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING TE NOEMEN: “IDEAL STANDARD”, “WIJ”, “ONZE” EN “ONS”) EN OP ALLE CORRESPONDENTIE PER E-MAIL TUSSEN ONS EN U (“SITES”). VERWIJZINGEN NAAR “U” OF “UW” ZIJN VERWIJZINGEN NAAR U, DE GEBRUIKER. U WORDT VERZOCHT DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS VAN DE SITES GEBRUIK TE MAKEN. MET UW GEBRUIK VAN DE SITES GEEFT U TE KENNEN AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN. OP UW GEBRUIK VAN BEPAALDE SITES OF DIENSTEN KUNNEN AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN DIE ELDERS OP DE SITES WORDEN VERMELD. MET UW GEBRUIK VAN VORENBEDOELDE BEPAALDE SITES OF DIENSTEN GEEFT U TE KENNEN AKKOORD TE GAAN MET VORENBEDOELDE AANVULLENDE VOORWAARDEN.

1. Inleiding

1.1 Indien u zich toegang tot de Sites of onderdelen daarvan verschaft, wordt u geacht volledig akkoord te gaan met deze juridische mededeling. Indien u niet volledig akkoord gaat met deze juridische mededeling, dient u de Sites onmiddellijk te verlaten.

1.2 Ideal Standard kan deze juridische mededeling te allen tijde herzien door deze te actualiseren. U dient de link naar de “Belangrijke juridische mededeling” op de Sites van tijd tot tijd aan te klikken om onze huidige juridische mededeling opnieuw te lezen, omdat deze bindend voor u is. Bepaalde bepalingen van deze juridische mededeling kunnen worden aangevuld met of vervangen door uitdrukkelijk daartoe aangemerkte juridische mededelingen of voorwaarden die op bepaalde pagina’s van de Sites zijn geplaatst.

2. Licentie

2.1 Het is u uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik toegestaan op onderstaande basis passages van de Sites af te drukken en te downloaden:

2.1.1 documenten of aanverwante grafische voorstellingen op de Sites worden op geen enkele wijze veranderd;

2.1.2 grafische voorstellingen op de Sites worden niet afzonderlijk van bijbehorende tekst gebruikt; en

2.1.3 de aanduiding van auteursrecht van Ideal Standard (thans: © 2008 Ideal Standard. Alle rechten voorbehouden.) wordt in alle kopieën opgenomen, tezamen met eventuele aanvullende aanduidingen van auteursrecht die zijn opgenomen op de Site die de bron van de kopie is.

2.2 Tenzij anders is vermeld, berusten de auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten op al het materiaal op de Sites (met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, beeldmerken, merken, handelsnamen, foto’s en grafische afbeeldingen) bij Ideal Standard of haar licentiegevers. Voor de toepassing van deze juridische mededeling is het verboden voor welk doel dan ook gebruik te maken van passages of materiaal van de Sites anders dan in overeenstemming met artikel 2.1 hierboven. Indien u de in deze juridische mededeling vermelde voorwaarden schendt, wordt uw toestemming voor het gebruik van de Sites zonder meer beëindigd en dient u gedownloade of afgedrukte passages van de Sites onmiddellijk te vernietigen.

2.3 Behoudens het in artikel 2.1 bepaalde is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ideal Standard niet toegestaan de Sites of onderdelen daarvan in andere websites over te nemen of op te slaan of in openbare of particuliere elektronische opslagsystemen of -diensten op te nemen.

2.4 Alle in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk toegekende rechten worden voorbehouden.

3. Toegang tot de dienst

3.1 Ofschoon Ideal Standard ernaar streeft te verzekeren dat de Sites normaliter 24 uur per dag toegankelijk zijn, is zij niet aansprakelijk indien de Sites of onderdelen daarvan op enig tijdstip of gedurende enige periode om welke reden dan ook niet toegankelijk zijn.

3.2 De toegang tot de Sites of onderdelen daarvan kan tijdelijk en zonder aankondiging worden opgeschort in geval van storingen in het systeem, onderhoud of reparatie of om redenen die buiten de macht van Ideal Standard liggen.

3.3 Indien aan u een inlognaam en een wachtwoord zijn toegekend om toegang te verkrijgen tot besloten delen van de Sites, bent u verantwoordelijk voor alle onder uw inlognaam en wachtwoord verrichte handelingen en bent u de enige die daarvan gebruik mag maken. Om aan deze verantwoordelijkheid te voldoen, gaat u ermee akkoord om uw inlognaam en wachtwoord geheim te houden. Andere personen uw inlognaam en wachtwoord laten gebruiken, gebruikmaken van een aan iemand anders toegekende inlognaam/wachtwoord-combinatie of trachten toegang te verkrijgen tot middelen waarvoor u geen bevoegdheid heeft, vormen een ernstige schending van deze voorwaarden.

3.4 De op de besloten delen van de Sites geplaatste informatie is VERTROUWELIJK en PARTICULIER EIGENDOM. Het is uitsluitend bevoegde gebruikers van de besloten delen van de Sites toegestaan zich in overeenstemming met deze voorwaarden toegang tot dergelijke informatie te verschaffen. Onbevoegde toegang kan resulteren in strafrechtelijke sancties en schadevergoedingen. HET IS U UITSLUITEND TOEGESTAAN ZICH TOEGANG TOT BESLOTEN DELEN VAN DE SITES TE VERSCHAFFEN INDIEN U EEN BEVOEGDE GEBRUIKER BENT.

4. Materiaal en gedrag van bezoekers

4.1 Met uitzondering van persoonsgegevens, die onder ons Privacybeleid vallen, wordt materiaal dat u aan de Sites verzendt of op de Sites plaatst, behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Op Ideal Standard rusten geen verplichtingen ten aanzien van dergelijk materiaal. Het staat Ideal Standard en haar daartoe aangewezen partijen vrij dergelijk materiaal en alle daarin vervatte gegevens, beelden, geluiden, tekst en andere zaken te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, te verwerken en anderszins te gebruiken voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden.

4.2 Het is u verboden materiaal op de Sites te plaatsen of aan of vanaf de Sites te verzenden:

4.2.1 dat intimiderend, diffamerend, obsceen, onzedelijk, gezagsondermijnend, aanstootgevend, pornografisch of grof is, kan aanzetten tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, lasterlijk, opruiend of godslasterlijk is, iemands vertrouwen of privacy schendt of ergernis of hinder kan geven; of

4.2.2 waarvoor u niet alle vereiste licenties en/of goedkeuringen heeft verkregen; of

4.2.3 dat gedrag vormt of aanmoedigt dat als strafbaar feit wordt beschouwd, aanleiding geeft tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet van welk ander land dan ook of inbreuk maakt op de rechten van derden die waar dan ook ter wereld afdwingbaar zijn; of

4.2.4 dat technisch schadelijk is (met inbegrip van maar niet beperkt tot computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, gecorrumpeerde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

4.3 Het is u niet toegestaan misbruik te maken van de Sites (met inbegrip van maar niet beperkt tot hacken).

4.4 Ideal Standard verleent haar volledige medewerking aan rechtshandhavingsinstanties of in geval van een gerechtelijk bevel waarin zij wordt verzocht of bevolen de identiteit van personen openbaar te maken of personen op te sporen die materiaal hebben geplaatst dat in strijd is met artikel 4.2 of 4.3.

5. Links naar en vanaf andere sites

5.1 Uitsluitend voor uw gemak bevatten de Sites links naar websites van derden. Indien u van deze links gebruikmaakt, verlaat u de Sites. Ideal Standard heeft niet al dergelijke websites van derden beoordeeld; zij heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud. Derhalve keurt Ideal Standard ze niet goed en doet zij geen uitspraken daarover, over materiaal dat daarop te vinden is of over de resultaten die met gebruikmaking daarvan kunnen worden behaald. Indien u besluit zich toegang te verschaffen tot de websites van derden waarnaar de Sites links bevatten, doet u dit geheel op eigen risico.

5.2 Indien u een link naar de Sites wenst op te nemen, is het u uitsluitend toegestaan dit te doen op voorwaarde dat u een link opneemt naar één of meerdere homepages van de Sites maar deze niet repliceert, met inachtneming van de onderstaande voorwaarden:

5.2.1 het is u niet toegestaan de op de Sites opgenomen (beeld)merken te verwijderen, te vervormen of de grootte of verschijningsvorm daarvan anderszins te wijzigen;

5.2.2 het is u niet toegestaan een frame of andere browser of kaderomgeving om de Sites te creëren;

5.2.3 het is u niet toegestaan op enigerlei wijze te suggereren dat Ideal Standard andere dan haar eigen producten of diensten goedkeurt;

5.2.4 het is u niet toegestaan een verkeerde voorstelling van uw relatie met Ideal Standard te geven of andere valse inlichtingen over Ideal Standard te verstrekken;

5.2.5 het is u zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ideal Standard niet toegestaan anderszins gebruik te maken van de op één of meerdere Sites getoonde handelsmerken van Ideal Standard; en

5.2.6 uw website mag geen inhoud bevatten die van wansmaak getuigt, aanstootgevend of omstreden is, inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van anderen of anderszins in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.3 Ideal Standard behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het in artikel 5.2 toegekende recht in te trekken wegens schending van deze voorwaarden en de door haar wenselijk geachte maatregelen te treffen.

5.4 U dient Ideal Standard volledig te vrijwaren tegen door haar of haar groepsmaatschappijen geleden verlies of schade als gevolg van schending van artikel 5.2.

6. Afwijzing van aansprakelijkheid

6.1 Ofschoon Ideal Standard ernaar streeft te verzekeren dat de informatie op de Sites juist is, staat zij niet in voor de juistheid en volledigheid van het materiaal op de Sites. Ideal Standard kan te allen tijde zonder aankondiging wijzigingen in het materiaal op de Sites of in de beschreven producten aanbrengen. Het materiaal op de Sites kan verouderd zijn; Ideal Standard verplicht zich niet het materiaal op de Sites te actualiseren.

6.2 Het op de Sites aangeboden materiaal wordt in de huidige staat (“as is”) aangeboden, zonder enige voorwaarden, garanties of andere bepalingen van welke aard dan ook. Dientengevolge stelt Ideal Standard de Sites aan u ter beschikking, voor zover wettelijk is toegestaan met uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere bepalingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot die welke in artikel 6.2.1 tot en met 6.2.3 hieronder worden vermeld:

6.2.1 ten aanzien van de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel en de aanwending van redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid;

6.2.2 ten aanzien van de niet-inbreukmakende aard van de via de Sites gepubliceerde of ter beschikking gestelde inhoud op de intellectuele-eigendomsrechten van derden; en

6.2.3 ten aanzien van server- of andere software of hardware waarmee de Sites vrij van virussen of andere verstorende code die uw computerapparatuur of andere eigendommen kan infecteren, benadelen of beschadigen wanneer u zich toegang tot de Sites verschaft, daarop zoekt, materiaal daarvan downloadt of anderszins daarvan gebruikmaakt, ter beschikking kunnen worden gesteld.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Ideal Standard, andere partijen (al dan niet betrokken bij het ontwerpen, tot stand brengen, onderhouden en leveren van deze Site) en de groepsmaatschappijen van Ideal Standard en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of vertegenwoordigers sluiten elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor verlies of schade, ongeacht de omvang of aard daarvan, geleden door u of door derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot directe schade, gevolg- of bedrijfsschade, bij wijze van straf opgelegde schadevergoeding (“punitive damages”), inkomstenderving, winstderving, verlies van goodwill, verlies van gegevens, verlies van contracten, aanwending van gelden, of verlies of schade als gevolg van of op enigerlei wijze in verband met bedrijfsstoringen, en hetzij uit onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid) of overeenkomst, hetzij anderszins) op enigerlei wijze in verband met de Sites of in verband met het gebruik van de Sites of het onvermogen deze te gebruiken of met de resultaten van het gebruik van de Sites, websites die een link naar de Sites bevatten of het materiaal op dergelijke websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren omdat u zich toegang tot de Sites verschaft, daarvan gebruikmaakt of daarop zoekt of omdat u materiaal downloadt van de Sites of van websites die een link naar de Sites bevatten.

7.2 Voor zover het onder het toepasselijk recht niet mogelijk is aansprakelijkheid uit te sluiten zoals omschreven in artikel 7.1, dan is de totale aansprakelijkheid van Ideal Standard, andere partijen (al dan niet betrokken bij het ontwerpen, tot stand brengen, onderhouden en leveren van deze Site), de groepsmaatschappijen van Ideal Standard en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of vertegenwoordigers hoe dan ook beperkt tot GBP 10.000,- (tienduizend Britse ponden).

7.3 Geen van de bepalingen van deze juridische mededeling vormt een uitsluiting of beperking van Ideal Standard’s aansprakelijkheid (i) voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van schuld aan de zijde van Ideal Standard, (ii) voor fraude, of (iii) voor enige verplichting voor zover deze onder het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7.4 Indien als gevolg van uw gebruik van materiaal op de Sites onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens nodig heeft, komen alle daarmee gepaard gaande kosten voor uw rekening.

8. Scheidbaarheid

8.1 Elke bepaling van deze juridische mededeling is scheidbaar en af te zonderen van de overige bepalingen. Indien een bepaling op enig moment uit hoofde van een maat- of rechtsregel in welke mate dan ook ongeldig, onwettig of onafdwingbaar is of wordt, wordt deze voor zover geacht geen deel van deze juridische mededeling uit te maken, maar blijven de bepaling (met uitzondering van het desbetreffende deel daarvan) en alle overige bepalingen van deze juridische mededeling onverkort van kracht en doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid daarvan.

9. Beëindiging

9.1 Wij zijn gerechtigd uw gebruik van de Sites of onderdelen daarvan met onmiddellijke ingang te beëindigen indien wij van mening zijn dat u bent tekortgeschoten in de nakoming van deze voorwaarden.

10. Algemeen

10.1 Indien wij een recht of bepaling van deze voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, doen wij daarmee geen afstand van dat recht of die bepaling, tenzij wij zulks schriftelijk bevestigen en overeenkomen. Het is u niet toegestaan uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen. De opschriften boven de artikelen in deze voorwaarden dienen slechts voor uw en ons gemak en daaraan komt geen juridische of contractuele betekenis toe.

11. Toepasselijk recht en bevoegdheid

11.1 Op deze juridische mededeling en de uitleg daarvan is Engels recht van toepassing. Geschillen die in verband met deze juridische mededeling mochten ontstaan, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechter te Londen, Engeland.

#print page |#recommend page