#register #password lost

Privacybeleid

Over ons

Dit privacybeleid is van toepassing op de websites (‘Sites’) die worden geëxploiteerd door Ideal Standard International BVBA en de aan haar gelieerde ondernemingen (‘Ideal Standard’, ‘wij’, ‘onze’ en ‘ons’) en op de verwerking van persoonlijke informatie door Ideal Standard zoals bedoeld in dit privacybeleid. Verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’ zijn verwijzingen naar u, de gebruiker.

Ideal Standard respecteert uw privacy en is toegewijd in het beschermen van de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Dit document beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie die wij via de Sites en middels communicatie met u kunnen verzamelen. De Sites worden gehost op diverse servers binnen de Europese Economische Ruimte.

Wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming

Wij zijn ons bewust van onze wettelijke verantwoordelijkheden als ‘verantwoordelijke’ en wij onderschrijven de principes betreffende (persoons)gegevensbescherming zoals opgenomen in de EU-richtlijn gegevensbescherming van 1995 en de toepasselijke nationale uitvoeringswetgeving. Wij streven ernaar te garanderen dat de persoonlijke informatie die wij verkrijgen en gebruiken, altijd overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen zal worden bewaard, gebruikt, overgedragen en anderszins verwerkt.

Andere websites

De Sites kunnen links naar andere websites bevatten. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de Sites en niet op andere websites, ook niet op websites waarnaar de Sites links bevatten. Als u doorklikt naar dergelijke externe websites of bronnen, verlaat u de Sites. Wij hebben geen zeggenschap over deze externe websites of de inhoud ervan en u erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dergelijke externe websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bijbehorende inhoud, beleidsdocumenten, storingen, aanbiedingen, producten, diensten of acties en/of eventuele schade, verliezen, storingen of problemen die worden veroorzaakt door, verband houden met of voortvloeien uit die websites. Wij raden u aan alle beleidsdocumenten, regels en voorschriften, inclusief het privacybeleid, van iedere website die u bezoekt door te nemen.

Hoe verkrijgen wij persoonlijke informatie over u?

Wij kunnen persoonlijke informatie bewaren en verwerken die wij als gevolg van uw bezoek aan en interactie met onze Sites en onze onderlinge communicatie hebben verkregen. Wij kunnen onder meer de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw adres
 • uw beroep

Hoe verzamelen en gebruiken wij niet-persoonlijke informatie?

Wanneer iemand de Sites bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-persoonlijke informatie, zoals het soort computerbesturingssysteem (bijv. Windows of Mac OS) en de browser (bijv. Safari, Netscape, Internet Explorer) die worden gebruikt en de domeinnaam van de internetprovider. Soms gebruiken wij de door ons verzamelde niet-persoonlijke informatie om het ontwerp en de inhoud van de Sites te verbeteren en uw bezoek aan de Sites te personaliseren.

Wat doen we met uw persoonlijke informatie?

De door u verstrekte persoonlijke informatie is voor Ideal Standard, onze gelieerde ondernemingen en vertrouwde externe dienstverleners en opdrachtnemers beschikbaar voor de volgende doeleinden:

 • verwerking van via de Sites ontvangen aanvragen;
 • registratie voor nieuwsbrieven en verzending daarvan;
 • marktonderzoek en business development;
 • informatieverstrekking over producten en aanbiedingen van onszelf die interessant voor u kunnen zijn;
 • in verband met onderzoeken met betrekking tot onze producten en de Sites;
 • eventuele andere doeleinden zoals aangegeven op het moment dat u uw persoonlijke informatie vrijwillig verstrekt.

Reclame

Wij kunnen uw persoonlijke informatie van tijd tot tijd gebruiken om u – steeds met uw voorafgaande toestemming – geautomatiseerde e-mailberichten of reclamemateriaal met betrekking tot onze diensten en die van derde-leveranciers te sturen. Deze e-mailberichten kunnen features bevatten aan de hand waarvan wij kunnen nagaan of u het bericht hebt ontvangen en hebt kunnen openen.

U kunt er te allen tijde – kosteloos – voor kiezen (‘opt-out’) om dergelijke reclameberichten niet meer te ontvangen door het bericht met als onderwerp ‘afmelden’ (‘unsubscribe’) te beantwoorden of door de instructies in een bepaald reclamebericht te volgen.

Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven aan bedrijven en personen die in opdracht van ons bepaalde bedrijfsfuncties en diensten uitvoeren. Daarbij kan het onder meer gaan om het hosten van de Sites, het analyseren van gegevens en het verlenen van andere ondersteunende diensten. Al dergelijke partijen zijn verplicht uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren en uitsluitend overeenkomstig onze instructies te verwerken.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken indien openbaarmaking naar onze mening wettelijk verplicht is.

Internationale overdracht van uw persoonlijke informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, doorvoeren naar en laten verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte waar de wetgeving niet hetzelfde beschermingsniveau biedt ten aanzien van uw persoonlijke informatie. Wij zullen er daarom voor zorgen dat alle passende waarborgen aanwezig zijn en dat bij een dergelijke overdracht aan alle toepasselijke wet- en regelgeving is voldaan.

Cookies en tracking-software

Wij gebruiken ‘cookies’ en andere soorten tracking-software om uw bezoek aan onze Sites te personaliseren en te optimaliseren, omdat wij aan de hand daarvan beter inzicht kunnen krijgen in uw specifieke interesses en onze pagina’s kunnen afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Een cookie is een berichtje dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en vervolgens door de browser in een tekstbestand wordt opgeslagen. Telkens wanneer de browser een bepaalde pagina opvraagt bij de server, wordt dit berichtje mee teruggestuurd en kan de computer van de gebruiker worden geïdentificeerd.

De informatie die in cookies is opgenomen, kunnen wij gebruiken om trends te analyseren, de Sites te beheren, of voor onderzoeks- en reclamedoeleinden zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn. Via de cookies wordt geen informatie verzameld waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Desgewenst kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voordat u een cookie ontvangt en u het dus al dan niet kunt accepteren, of u kunt uw browser alle cookies laten weigeren. De website www.allaboutcookies.org (van het Interactive Marketing Bureau) laat u stap voor stap zien hoe cookies door gebruikers kunnen worden uitgeschakeld.

Onze Sites vereisen het gebruik van cookies om optimaal te kunnen functioneren. Als u niet wilt dat deze worden gebruikt, ervaart u wellicht niet de optimale werking van onze Sites.

De juistheid van uw informatie

Hoewel wij ernaar streven te garanderen dat de informatie die wij over u bewaren, juist en actueel is, gaan wij er, zolang het tegendeel niet is gebleken, van uit dat de informatie die u ons hebt verstrekt, juist is. Indien u ons op de hoogte stelt van onjuistheden in de informatie die wij met betrekking tot u bewaren, of indien wij zelf ontdekken dat dergelijke informatie onjuist is, zullen onmiddellijk de nodige correcties door ons worden doorgevoerd. Wij bewaren niet opzettelijk informatie over u die verouderd is of niet langer vereist is.

Beveiliging en geheimhouding van persoonlijke gegevens

Wij treffen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Toegangs- en correctierechten

U kunt ons vragen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en om deze bij te werken en te wijzigen, en u kunt alle andere rechten uitoefenen die u op grond van de toepasselijke (persoons)gegevensbeschermingswetgeving geniet, met inbegrip van bijvoorbeeld bezwaar maken tegen en het laten blokkeren van de verwerking van uw persoonlijke informatie, door contact op te nemen met ons via HQ.Legal@idealstandard.com. Om beveiligingsredenen behouden wij ons het recht voor om uw identiteit te authentiseren alvorens u toegang te verlenen tot uw persoonlijke informatie. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen wij u een gering bedrag in rekening brengen voor de toegang tot uw gegevens.

Het bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, voor de dienstverlening aan u, met het oog op onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen of voor zover anderszins wettelijk is vereist.

Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om geheel naar eigen goeddunken delen van dit privacybeleid te wijzigen, toe te voegen of te schrappen. Van eventuele wijzigingen zult u op de hoogte worden gesteld via het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven of via een aankondiging op de webpagina ‘Privacybeleid’, die te vinden is via de link op de Sites. Indien u na de aankondiging van wijzigingen in dit privacybeleid gebruik blijft maken van de Sites, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Vragen in verband met uw privacy

Indien u vragen hebt over dit beleid, of indien u uw gegevens wilt bijwerken of uw persoonlijke gegevens uit ons archief wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via de optie ‘Contact’ op onze Site.

Dank u voor uw bezoek aan de Ideal Standard Sites.

#print page |#recommend page